Přeskočit navigaci

DIPS Zlín, spol. s r. o.
enviromentální politika

DIPS - ilustrační obrázek DIPS - ilustrační obrázek DIPS - ilustrační obrázek

S cílem zabezpečení péče o životní prostředí uvnitř i vně naší společnosti zavedla v roce 2003 systém environmentálního managementu. Všechny činnosti společnosti, které jsou spojeny s poskytováním služeb, mohou přímo nebo nepřímo ovlivňovat životní prostředí.

Společnost dodržuje právní a jiné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, které se vztahují k jejím činnostem jako základní požadavek účinného systému environmentálního managementu.Přístup společnosti k ochraně životního prostředí spočívá v pochopení a uvědomění si vlastních environmentálních odpovědností každého zaměstnance při každodenní práci, že životní prostředí budou preventivně chránit a neustále zlepšovat v souladu s principy udržitelného vývoje společnosti.

K naplnění výše uvedeného přístupu se společnost zavazuje:

  • dodržovat příslušné právní a jiné požadavky, kterým podléhá její činnost a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům
  • snižovat objem odpadů a spotřebu zdrojů (materiálů, paliv a energie), prosazovat obnovování těchto zdrojů a recyklaci odpadů tam, kde je to možné, analyzovat, vyhodnocovat a zlepšovat tyto procesy
  • provozovat svá zařízení a technologie v souladu s ochranou životního prostředí, kde je to možné, nahrazovat nevyhovující zařízení novými zařízeními šetrnějšími k životnímu prostředí
  • zvyšovat a prohlubovat environmentální povědomí mezi zaměstnanci společnosti
  • preventivné předcházet havarijním situacím, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí, a to důsledným využíváním technických a organizačních prostředků pro prevenci nehod a havárií
  • vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup vyhodnocovat
  • komunikovat a spolupracovat s orgány veřejné správy, odbornou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami v otázkách ochrany životního prostředí, přijímat jejich podněty
  • vyhodnocovat svůj environmentální profil ve vztahu ke své environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám a dalším environmentálním kriteriím

K závazkům se hlásí všichni zaměstnanci společnosti, kteří současně odpovídají za jejich dodržování a naplňování na nich navazujících environmentálních cílů.

| | Nahoru ↑